The latest nostalgia

Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/500秒 F6.8 ISO320
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/250秒 F8 ISO320
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/250秒 F6.8 ISO320
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/125秒 F8 ISO320
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/125秒 F6.8 ISO320
Leica M Monochrome(typ246), Leica Elmar-M 24mm F3.8 , 1/250秒 F5.6 ISO320